Regulamin sklepu internetowego

Dostawa na terenie całej Litwy jest darmowa.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin kupna-sprzedaży towarów (dalej – Regulamin) jest dokumentem prawnie wiążącym dla Stron, który określa prawa, obowiązki i odpowiedzialność Kupującego i Sprzedającego przy zakupie przez Kupującego towarów w sklepie internetowym.
1.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian, korekt lub uzupełnienia Regulaminu w dowolnym czasie z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych. Kupujący jest informowany o tym na stronie sklepu internetowego. Podczas dokonania przez Kupującego zakupu w sklepie internetowym obowiązuje Regulamin aktualny w chwili składania zamówienia.
1.3. Do dokonania zakupu w sklepie internetowym mają prawo:
1.3.1. osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych, tj. osoby pełnoletnie, których zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona przez sąd;
1.3.2. osoby nieletnie w wieku 14-18 lat wyłącznie pod warunkiem posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z wyjątkiem przypadków, gdy mogą one samodzielnie dysponować własnymi dochodami;
1.3.3. podmioty prawne;
1.3.4. pełnomocni przedstawiciele wszystkich wyżej wymienionych osób.
1.4. Poprzez zatwierdzenie Regulaminu Sprzedający gwarantuje, że zgodnie z punktem 1.3 Regulaminu Kupujący ma prawo do dokonania zakupu towaru w sklepie internetowym.
1.5. Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważana jest za zawartą z chwilą, gdy Kupujący po utworzeniu koszyka towarów w sklepie internetowym, podaniu adresu dostawy, wybraniu sposobu dokonania płatności i zapoznaniu się z Regulaminem Sprzedającego klika przycisk „Potwierdzenie zamówienia” (patrz punkt 5 „Zamówienie towarów, ceny, sposób, terminy płatności”).
1.6. Każda umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym jest przechowywana w sklepie internetowym.

2. Prawa i obowiązki Kupującego.

2.1. Kupujący ma prawo do zakupu towarów w sklepie internetowym na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie i innych rubrykach informacyjnych niniejszego sklepu internetowego.
2.2. Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia zamówionych towarów i zapłacenia uzgodnionej ceny.
2.3. W przypadku zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Kupującego Kupujący ma obowiązek niezwłocznie je zaktualizować.
2.4. Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swe dane logowania. W przypadku utraty danych logowania powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedającego korzystając z danych kontaktowych podanych w rozdziale „Kontakty“.
2.5. Korzystając ze sklepu internetowego, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin kupna-sprzedaży i zobowiązuje się do przestrzegania jego ustaleń i prawa Republiki Litewskiej.

3. Prawa i obowiązki Sprzedającego.

3.1. Sprzedający zapewnia wszelkie warunki dla należytego korzystania przez Kupującego z usług świadczonych przez sklep internetowy.
3.2. Jeżeli Kupujący próbuje negatywnie wpływać na stabilność i bezpieczeństwo pracy sklepu internetowego lub nie wywiązuje się ze swych zobowiązań, Sprzedający będzie miał prawo w trybie natychmiastowym i bez uprzedzenia ograniczyć lub zawiesić dostęp Kupującego do sklepu internetowego lub, w wyjątkowych przypadkach, anulować rejestrację Kupującego.
3.3. Sprzedający zobowiązuje się do poszanowania prawa Kupującego do poufności jego danych osobowych, które zostały podane przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym sklepu internetowego.
3.4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych przez Kupującego towarów na wskazany przez Kupującego adres.

3.5. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych przez Kupującego towarów zgodnie z umową kupna-sprzedaży na wskazany adres na terenie Litwy w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty za towary.

3.6. Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia Sprzedającemu za dostarczenie towaru określonej ceny umownej.

3.7. Jeśli adres kupującego został podany błędnie lub kupujący z jakiegokolwiek powodu nie przyjmuje towarów w uzgodnionym terminie, wszystkie związane z tym koszty transportu ponosi osoba zamawiająca towary.

4. Zamawianie towarów, ceny, sposób i terminy dokonania zapłaty

4.1. Zakupów w sklepie internetowym Kupujący może dokonywać całodobowo, 7 dni w tygodniu.
4.2. Umowa wchodzi w życie z chwilą, gdy Kupujący kliknie przycisk „Potwierdzenie Zamówienia”, a po otrzymaniu zlecenia Sprzedawca go potwierdzi – wysyła list potwierdzający na e-mail wskazany przez Kupującego.
4.3. Ceny towarów w sklepie elektronicznym i w formularzu zamówienia są podawane w euro i zawierają podatek VAT.
4.4. Kupujący dokonuje płatności za towary w jeden z następujących sposobów:
4.4.1. Płatność za pomocą systemu bankowości elektronicznej – to przedpłata (natychmiast po utworzeniu zamówienia) za pośrednictwem używanego przez Kupującego systemu bankowości elektronicznej. Aby skorzystać z tej formy płatności, Kupujący powinien mieć umowę o świadczeniu usług bankowości elektronicznej z jednym z następujących banków: bank SEB; AB „Swedbank“; bank „DNB Nord“; bank „Parex“; „Ūkio bankas“; bank „Danske“; bank „Nordea“. Kupujący przelewa pieniądze na konto sklepu internetowego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w tym przypadku spoczywa na tym banku, gdyż wszystkie operacje pieniężne odbywają się w systemie bankowości elektronicznej ww. banku.
4.4.2. Płatność w drodze przelewu bankowego – to przedpłata dokonywana w taki sposób, gdy Kupujący, po wydrukowaniu zamówienia i skierowaniu się do najbliższego oddziału bankowego, przelewa pieniądze na konto bankowe sklepu internetowego.
4.5. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zapłaty. Dopiero po otrzymaniu zapłaty za towary rozpoczyna się formowanie przesyłki i obliczanie terminu dostawy towaru.

5. Dostawa towarów.

5.1. W przypadku wyboru usługi doręczenia towaru Kupujący zobowiązuje się wskazać w zamówieniu dokładne miejsce dostawy.
5.2. Kupujący zobowiązuje się do osobistego odbioru towarów. W przypadku, gdy Kupujący nie może odebrać towar osobiście, a towar został dostarczony pod wskazany adres, Kupujący nie ma prawa do podnoszenia roszczeń względem Sprzedającego z tytułu dostarczenia towaru niewłaściwemu podmiotowi.
5.3. Dostawy towaru dokonuje Sprzedający lub upoważniony przedstawiciel Sprzedającego (kurier).
5.4. Sprzedający dostarcza towary Kupującemu w terminach określonym w opisach produktów. Terminy te są wstępne, nie mają również zastosowania w przypadku braku wymaganych towarów w magazynie Sprzedającego, a Kupujący zostaje poinformowany o braku zamówionych towarów. Jednocześnie Kupujący zgadza się, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towaru może zostać opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować się z Kupującym i uzgodnić warunki dostawy towarów.
5.5. We wszystkich przypadkach Sprzedający zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów dostawy, jeśli towary nie zostaną dostarczone Kupującemu lub dostarczone z opóźnieniem z winy Kupującego lub z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego.
5.6. Kupujący powinien we wszystkich przypadkach niezwłocznie powiadomić Sprzedającego, jeśli dostawa zawiera niezamówione przez niego towary lub nieprawidłową ich ilość, lub towar nie jest kompletny.
5.7. We wszystkich przypadkach stwierdzenia naruszenia opakowania w chwili dostawy Kupujący powinien wpisać uwagę w dokumencie doręczenia kurierskiego lub spisać odrębny protokół dotyczący tych naruszeń. Tej czynności Kupujący dokonuje w obecności kuriera. W przypadku niedokonania tej czynności Sprzedający będzie zwolniony z odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu naruszeń opakowania, które nie zostały wymienione przez Kupującego w dokumencie dostawy kurierskiej.

6. Jakość towarów, gwarancje

6.1. Dane każdego towaru sprzedawanego w sklepie internetowym są podawane ogólnie w opisie do każdego towaru.
6.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za fakt, że towary w sklepie internetowym pod względem koloru, kształtu lub innych parametrów mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi towarów. Towary przedstawione na zdjęciach i video są tylko wstępnymi przykładami zawartości opakowania. Takich samych towarów, jak na zdjęciach lub video, w opakowaniu może nie być.

7. Zwrot towarów

7.1. Zgodnie z art. 6.350 ust. 2 i art. 6.362 ust. 4 kodeksu cywilnego Republiki Litewskiej, używane towary mogą zostać wymienione lub zwrócone tylko za zgodą sprzedającego.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161

 

7.2. W każdym przypadku koszt dostarczenia przesyłki Kupującemu nie podlega zwrotowi.

7.3. W każdym przypadku Kupujący podczas zwrotu towaru powinien przedstawić dokument potwierdzający zakup towaru.

7.4. Nasze towary mają przeznaczenie handlowe, nie są przeznaczone do użytku osobistego, towary są sprzedawane w dużych ilościach.

8. Odpowiedzialność Kupującego i Sprzedającego

8.1. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za rzetelność danych osobowych podanych przez Kupującego. Jeśli Kupujący nie podaje dokładnych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje i uzyskuje prawo żądania od Kupującego odszkodowania za bezpośrednie straty.
8.2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania dokonane za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.
8.3. Po zarejestrowaniu się Kupujący jest odpowiedzialny za przekazywanie swych danych logowania osobom trzecim. Jeśli z usług świadczonych przez sklep internetowy korzysta osoba trzecia, logując się do sklepu internetowego za pomocą danych logowania Kupującego, Sprzedający uznaje tę osobę za Kupującego.
8.4. Sprzedający zostaje zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadkach, gdy straty wynikają z tego powodu, że Kupujący, pomimo zaleceń Sprzedającego i zobowiązań Kupującego, nie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, chociaż taka możliwość była mu zapewniona.
8.5. Jeśli sklep internetowy Sprzedającego zawiera linki do stron internetowych innych firm, instytucji, organizacji lub osób fizycznych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich informacje lub prowadzoną działalność, nie nadzoruje, nie kontroluje i nie reprezentuje tych firm i osób fizycznych.
8.6. W przypadku powstania szkody, Strona winna zrekompensuje drugiej Stronie bezpośrednie straty.

9. Marketing i informacje

9.1. Sprzedający według własnego uznania może inicjować różne promocje w sklepie internetowym.
9.2. Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany warunków lub odwołania promocji bez uprzedniej zapowiedzi. Jakiekolwiek zmiany lub unieważnienie zasad i warunków promocji nie mają mocy wstecznej, tzn. są ważne od chwili ich zatwierdzenia.
9.3. Wszelkie powiadomienia Sprzedający wysyła na adresy i dane kontaktowe podane w formularzu rejestracyjnym Kupującego.
9.4. Wszelkie powiadomienia i pytania Kupujący kieruje na adres e-mail i numery telefonów podane w rozdziale „Kontakty” sklepu internetowego Sprzedającego.
9.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Kupujący nie otrzyma wysłanych przez niego informacji lub wiadomości potwierdzających z powodu zakłóceń połączenia internetowego, funkcjonowania sieci dostawców usług poczty elektronicznej.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin kupna-sprzedaży towarów jest opracowany zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej.
10.2. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku niedojścia do porozumienia spory są rozstrzygane zgodnie postanowieniami prawa Republiki Litewskiej.